คุณค่าและความสำคัญของโบราณสถาน

โบราณสถานมีคุณค่าและความสำคัญดังนี้
๑.  ด้านเอกลักษณ์  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่แสดงการรับรู้ หรือความเข้าใจถึงที่มา สถานที่ตั้ง  ชนชาติ  ความเชื่อ  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  หรือประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การที่เราเรียนรู้โบราณสถานภาคตะวันออกนั้น ทำให้เราสามารถรู้ถึงที่มาและความเชื่อในการก่อสร้างและวัฒนธรรมที่ผ่านมาในสมัยก่อนได้

๒.  ด้านวิชาการ    เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่สะท้อนเรื่องราวในอดีตเป็นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์  โบราณคดี  สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม  ซึ่งเป็นเครื่องแสดงประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ของชุมชน  ของชาติ  รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น โบราณสถานทำให้เรารู้ถึงอายุในการก่อสร้างและประวัติในการสร้างสมัยก่อนได้ สามารถบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากลักษณะของวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมได้อีกด้วย

๓.  ด้านเศรษฐกิจ  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่ก่อให้เกิดรายได้ของชุมชนและของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม   จากการที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  สร้างกิจกรรมต่างๆ  อันสืบเนื่องจากการท่องเที่ยว  พร้อมๆ  กับการศึกษาหาความรู้

๔.  ด้านการใช้สอย  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่สามารถนำมาใช้งานได้ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ  การเปลี่ยนแปลง  หรือการรื้อทำลายโบราณสถานนั้น เช่น โบราณสถานเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรีนั้นทำให้เรารู้ถึงล่องลอยการก่อสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้ประโยชน์ในสมัยก่อนได้

๕.  ด้านสังคม  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  เป็นความภาคภูมิใจของคนในสังคม  เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม

๖.  ด้านการเมือง   เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์  การกำหนดขอบเขตหรือการรักษาอธิปไตย  และการสร้างความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งชาติ

๗. ด้านสุนทรียภาพ  เป็นคุณค่าความงามของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s